Kailangan mag sikap araw at gabi para sa kinabukasan ko